Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach - dane teleadresowe

Jednostka organizacyjna Gminy Przygodzice:

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach,
ul. Wrocławska 52
63-421 Przygodzice
NIP: 622-23-98-087


Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach


Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach
Dyrektor:
Zenon Walczak

Telefon/Fax: 062-592-70-11
e-mail: gokp@osw.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 07:00 - 20:00
sobota - niedziela: na żądanie

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach został utworzony na mocy uchwały Nr X/53/91 z dnia 19 czerwca 1991r. Rady Gminy w Przygodzicach. Jest komunalną instytucją kultury, której terenem działania jest obszar gminy Przygodzice, liczący 14 wsi sołeckich.

Ulokowany przy drodze krajowej nr 11 stanowi kulturalną i centralną część Przygodzic. To tutaj odbywają się największe imprezy gminne. Obiekt udostępnia się także prywatnym użytkownikom np. wesela, stypy, imprezy okolicznościowe, etc. 


Statut Gminnego Ośrodka Kultury
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1

1. Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej GOK jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba GOK mieści się w Przygodzicach przy ul. Wrocławskiej 52, a terenem działania jest gmina.
§2
Gminny Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie.
1)ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami.),
2)ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76,poz. 694 ze zmianami.),
3)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
4)postanowień niniejszego Statutu.
§3
Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Rozdział II Cele i zakres działania
§4
1.Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnienie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
2.Zakres działania obejmuje w szczególności:
a)prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
b)tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
c)organizowanie wystaw,
d)organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
e)organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
f)wypożyczanie sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów,
g)promowanie gminy.
§5
1. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
a)wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne, sportowe, handlowe, oraz uroczystości rodzinne i doraźne potrzeby organizacji społecznych,
b)prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
c)prowadzeniu drobnego handlu,
d)organizowaniu aukcji i sprzedaży dzieł sztuki,
e)działalności wydawniczej i kolportażu wydawnictw.
2.Działalność gospodarcza, o której mowa w ust.l nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Rozdział III Organy zarządzające i nadzorcze
§6
1. Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor wybrany w drodze konkursu na okres 5 lat.
2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje wójt gminy.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników i głównego księgowego.
4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a)kierowanie bieżącą działalnością,
b)reprezentowanie GOK na zewnątrz,
c)zarządzanie majątkiem GOK,
d)zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e)wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
f)ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
g)sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
h)występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.
5. Roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy wymaga pozytywnej opinii Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rekreacji
§7
Pracownicy i główny księgowy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.
§8
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu GOK upoważniony jest samodzielnie dyrektor.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.
§9
Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.
§10
1. Wójt gminy sprawuje nad GOK nadzór administracyjno - finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
a)prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b)przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Wójt ma prawo wydelegować imiennie pracowników urzędu gminy.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:
a)wstępu do GOK w godzinach otwarcia,
b)wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
6. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem dyrektora rozpatruje wójt, wydając stosowne polecenia.
7. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń wójta i w ciągu 7 dni od dnia otrzymania, zwrócić się do rady gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

Rozdział IV Zasady gospodarki finansowej
§11
1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2.Źródłami środków finansowych są:
a)wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b)dotacje z budżetu gminy,
c)darowizny, spadki, zapisy,
d)kredyty bankowe,
e)odsetki z lokat bankowych,
f)inne dozwolone prawem.
3. Źródłami środków finansowych mogą być także:
a)dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę w dniu 1 stycznia 1999r.,
b)dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

Rozdział V Przepisy końcowe
§12
1. Statut nadaje rada gminy w formie uchwały.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
3. Wsprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące.
4. Likwidacja GOK następuje na podstawie uchwały rady gminy.

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie