Najnowszy post

Kulturalne podsumowania roku 2020 w gminie Przygodzice. Wywiad z Robertem Karczmarkiem dyrektorem GOK

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa wiele branż nie może normalnie funkcjonować. W mediach najwięcej mówi się o podmiotach działających w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Mniej i tak trochę po macoszemu mówi się o szeroko rozumianej kulturze. Tymczasem wiele instytucji kultury od dłuższego czasu jest zamkniętych, niektóre przeniosły swoją działalność do przestrzeni wirtualnej. Jak w tych trudnych warunkach radzi sobie Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach? O problemach, z jakimi borykał się GOK w 2020 roku, o podjętych środkach zaradczych oraz o wyzwaniach jakie postawił sobie w 2021 roku z jego dyrektorem Robertem Kaczmarkiem rozmawiał Grzegorz Kowalski.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR)!

W dniu 12 października 2010 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował listę zawierającą ocenę punktową lokalnych grup rybackich, dokonaną w ramach weryfikacji wniosków o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) złożonych przez stowarzyszenia z obszaru całej Polski.

Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona została przez zespół opiniujący powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego weszli przedstawiciele ministerstwa oraz samorządów województw.
Podczas weryfikacji ustalono, że 13 z 61 złożonych przez stowarzyszenia wniosków nie spełniło wymogów formalnych i w stosunku do nich podjęto decyzję o nie poddawaniu ich ocenie merytorycznej. Ocenie merytorycznej poddanych zostało więc jedynie 48 lokalnych grup rybackich.
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wyboru LGR dokonuje się do wyczerpania środków finansowych wskazanych w zaproszeniu do składania wniosków na wybór LGR do realizacji LSROR. Kwota środków wskazana w zaproszeniu do składania wniosków z dnia 30 października 2009 r. opiewała na 798 692 720,00 złotych.
Suma środków na realizację LSROR ustalona została na podstawie „wskaźnika rybackości”, tj. liczby przedstawicieli sektora rybackiego w stosunku do liczby mieszkańców ustalonej podczas oceny formalnej wniosków oraz na podstawie liczby uzyskanych punktów dla stowarzyszeń, które złożyły wnioski po wejściu w życie nowelizacji ww. rozporządzenia, tj. po dniu 9 marca b.r.
Mając na uwadze powyższe, do realizacji LSROR wybranych zostało 26 stowarzyszeń, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach wspomnianej oceny LGR i LSROR.

Ostatecznie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, obejmująca podobnie jak w przypadku Lokalnej Grupy Działania (oś 4 w ramach PROW 2007-2013) 8 gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, oceniona została bardzo wysoko, bo aż na 6 miejscu, z liczbą punktów 96. Najlepsza LGR uzyskała 105 pkt, tak więc od najlepszych niewiele nas dzieli. Na funkcjonowanie i wdrażanie LSROR w Dolinie Baryczy w najbliższych 5 latach Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” będzie dysponowało środkami w wysokości 48 579 983,35 zł.

Lista LGR do pobrania:

więcej na stronie: www.minrol.gov.plKomentarze

Archiwum BLOGA

Pokaż więcej

Jesteśmy też na Instagramie