Najnowszy post

Zbadaj klatkę piersiową po COVID-19 za darmo

Gmina Przygodzice prowadzi zapisy na BEZPŁATNE badania RTG klatki piersiowej. Badanie skierowane jest do osób pełnoletnich zamieszkujących gminę Przygodzice. 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR)!

W dniu 12 października 2010 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował listę zawierającą ocenę punktową lokalnych grup rybackich, dokonaną w ramach weryfikacji wniosków o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) złożonych przez stowarzyszenia z obszaru całej Polski.

Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona została przez zespół opiniujący powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego weszli przedstawiciele ministerstwa oraz samorządów województw.
Podczas weryfikacji ustalono, że 13 z 61 złożonych przez stowarzyszenia wniosków nie spełniło wymogów formalnych i w stosunku do nich podjęto decyzję o nie poddawaniu ich ocenie merytorycznej. Ocenie merytorycznej poddanych zostało więc jedynie 48 lokalnych grup rybackich.
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wyboru LGR dokonuje się do wyczerpania środków finansowych wskazanych w zaproszeniu do składania wniosków na wybór LGR do realizacji LSROR. Kwota środków wskazana w zaproszeniu do składania wniosków z dnia 30 października 2009 r. opiewała na 798 692 720,00 złotych.
Suma środków na realizację LSROR ustalona została na podstawie „wskaźnika rybackości”, tj. liczby przedstawicieli sektora rybackiego w stosunku do liczby mieszkańców ustalonej podczas oceny formalnej wniosków oraz na podstawie liczby uzyskanych punktów dla stowarzyszeń, które złożyły wnioski po wejściu w życie nowelizacji ww. rozporządzenia, tj. po dniu 9 marca b.r.
Mając na uwadze powyższe, do realizacji LSROR wybranych zostało 26 stowarzyszeń, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach wspomnianej oceny LGR i LSROR.

Ostatecznie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, obejmująca podobnie jak w przypadku Lokalnej Grupy Działania (oś 4 w ramach PROW 2007-2013) 8 gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, oceniona została bardzo wysoko, bo aż na 6 miejscu, z liczbą punktów 96. Najlepsza LGR uzyskała 105 pkt, tak więc od najlepszych niewiele nas dzieli. Na funkcjonowanie i wdrażanie LSROR w Dolinie Baryczy w najbliższych 5 latach Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” będzie dysponowało środkami w wysokości 48 579 983,35 zł.

Lista LGR do pobrania:

więcej na stronie: www.minrol.gov.plKomentarze

Archiwum BLOGA

Pokaż więcej

Jesteśmy też na Instagramie