Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

Kto chętny by zostać rachmistrzem spisowym?


Na podstawie art. 18 ust. 2d ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Przygodzice. Jakie warunki trzeba spełnić by się dostać? O tym przeczytacie poniżej. Informacja Głównego Urzedu Statystycznego. Narodowy Spis Powszechny (NSP2011) zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Pozostało więc 115 dni. 
I.       WYMAGANIA

 1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
 2. co najmniej średnie wykształcenie,
 3. biegła znajomość obsługi komputera,
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego
  i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad, musi być również asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych),
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy (rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała ponad 3  miesiące – nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).
Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Przygodzice.

Rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ

 • 05 stycznia - 25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów (czas trwania szkolenia: 4 dni
  (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończonego egzaminem. W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu).
 • 01 - 17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy
 • 06 - 07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
 • 08 kwietnia - 30 czerwca 2011 r. spis ludności i mieszkań.
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według odrębnych zasad.

Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: do 20 grudnia 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- telefon, adres e-mail,
- data urodzenia,
- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,
- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2.       dokument poświadczający wykształcenie,
3.       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
4.       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Gminy w Przygodzicach
Plac Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice
Sekretariat - pok. Nr 1

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011"
.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja dodatkowa!
Na podstawie informacji GUS liczba rachmistrzów przewidywanych do zatrudnienia w naszej gminie wynosi: 4.
Dojazd na szkolenia z organizacji i metodologii oraz aplikacji mobilnej odbywa się na koszt osoby aplikującej tj. rachmistrza. Szkolenia odbędą się w Kaliszu.

Przygodzice, dn. 07.12.2010r.
  

Wójt Gminy Przygodzice
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Krzysztof Rasiak

Pliki do pobrania:
1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych.      - ikona_word.gif (.doc)

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).      - ikona_word.gif (.doc)

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.      - ikona_word.gif (.doc)

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie