Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

Konkurs fotograficzny "Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii" 2011 - regulamin

Umiesz fotografować? Znasz się na podstawach robienia zdjęć? Strzelasz świetne fotki, ale nie masz się nimi z kim podzielić? To konkurs z pewnością dla Ciebie. Serwis internetowy www.gminaprzygodzice.info postanowiła zorganizować konkurs "Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii". Zgłoszenia na konkurs mogą wysyłać uczniowie szkoł podstawowych oraz gimnazjów z terenu całej Gminy Przygodzice. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zawisną na wystawie w Chacie Regionalnej w Przygodzicach. 


Nie zmarnuj swojej okazji - to może być Twoja przepustka do sukcesu i atrakcyjnych nagród! Poniżej znajduje się regulamin konkursu. 


Do pobrania:


Regulamin Konkursu - Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii 2011

Regulamin konkursu fotograficznego „Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii” kwiecień – maj 2011.


 1. Zasady ogólne.

  1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą       „ Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii” jest serwis www.gminaprzygodzice.info.      
  1.2.Konkurs organizowany jest w terminie od 1      kwietnia do 1 maja 2011 r.

  1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady      Konkursu.

  1.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej      5 maja po zebraniu się specjalnej komisji złożonej m.in. z radnych, wójta      gminy Przygodzice oraz przedstawicieli serwisu www.gminaprzygodzice.info.

  1.5. Przesłanie zdjęcia na adres:

przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki wynikające z Regulaminu. 
 1. Warunki Konkursu.

  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być       wyłącznie osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie fotografią.      Uczestnik konkursu jest autorem zdjęć biorących udział w konkursie.

  2.2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie      jest przesłanie do dnia 1 maja  2011      r. na adres mailowy

zdjęć w formatach .jpeg (.jpg)  bądź innym popularnym formacie pliku obrazu. Maksymalny rozmiar obrazu powinien wynosić nie więcej niż 10 mb i być nie mniejszy niż 1600x1200 pikseli.Zalecamy wysyłanie zdjęć w oryginalnej wielkości – takiej, jak zostało zrobione.

2.3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłanym zdjęciem zobowiązany jest podać tytuł zdjęcia oraz następujące dane osobowe: imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.

2.4. Zgłoszenia przesłane z niekompletnymi danymi nie będą uwzględniane.

2.5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.6. W Konkursie nie mogą  brać  udziału członkowie rodziny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, radnych Gminy Przygodzice oraz pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach. Prace przyjmujemy w kategoriach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

2.7. Zwycięzca konkursu nie może przenieść nagrody na osoby trzecie.

 1. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1.Spośród wszystkich nadesłanych prac w terminie określonym w Regulaminie Konkursu Komisja Konkursowa Organizatorów Konkursu wybierze dziesięć prac.

3.2.Organizator przewiduje następujące nagrody:

3.2.1. Za zajęcie pierwszego miejsca – statyw do aparatu fotograficznego, książka-poradnik fotograficzny, pendrive o pojemności 4 gb oraz puchar Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka.

3.2.2. Za zajęcie drugiego miejsca – książka nt. podstaw fotografii, pendrive 4gb.

3.2.3. Za zajęcie trzeciego miejsca – etui do aparatu fotograficznego, pendrive 4gb.

3.2.4. Za zajęcie miejsc od 4 do 10 – upomniki.3.2.5.  Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

3.3.Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

3.4.Wydanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3.5.Nagroda nie podlega zamianie ani wymianie na gotówkę.

3.6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania żadnej z nagród.

3.7.Nieodebranie nagrody w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody, której własność przechodzi na Organizatorów.

3.8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.9.Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów Konkursu.

3.10.Zwycięzcy Konkursu wyrażają  zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

3.11.Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników konkursu na stronach serwisu www.gminaprzygodzice.info oraz w innych publikacjach i materiałach promocyjnych będących efektem konkursu. Przysłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach. 

3.12. 10 najciekawszych prac nadesłanych na konkurs zawiśnie na pokonkursowej wystawie w Chacie Regionalnej w Przygodzicach. 1. Dane osobowe uczestników konkursu.

  4.1. Przesłanie danych osobowych przez      Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich      przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia      Konkursu.

  4.2. Przetwarzanie danych osobowych      Uczestników  Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych      osobowych.
       
       
 2. Postanowienia ogólne.

  5.1. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi      jedyny dokument określający zasady Konkursu.

  5.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na      stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

  5.3. Organizatorzy zastrzegają sobie      możliwość dokonania zmiany Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie      sytuacji Uczestników.

  5.4. Udział w konkursie odbywa się  na      koszt Uczestnika konkursu.

  5.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym      Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Patronat honorowy oraz sponsorzy.6.1. Patronat honorowy nad konkursem sprawują:Pan Krzysztof Rasiak – wójt gminy PrzygodzicePani Barbara Duczmal – dyrektor GZEAS w PrzygodzicachPan Robert Kaczmarek – radny Rady Gminy Przygodzice6.2. Sponsorem konkursu fotograficznego „Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii” jest AGRO-SPA w Chynowej – Grzegorz Matłoka. Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie