Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Konkurs fotograficzny "Gmina Przygodzice w białym puchu" 2012 - regulamin


Oficjalnie ruszamy z zimową edycją konkursu fotograficznego :) Tym razem zmieniliśmy tytuł konkursu na "Gmina Przygodzice w białym puchu". Czekamy na Wasze zdjęcia, które pokazują piękną, polską zimę w Gminie Przygodzice do 4 marca 2012 roku. Mogą to być plenery, zdjęcia makro czy portrety. Stosujemy tutaj zasadę dowolności. Pamiętajcie o tym, że musi je łaczyć jedno - wspólnym mianownikiem ma być Gmina Przygodzice. Zmieniają się nieco zasady nadsyłania zdjęć, ale wszystko w regulaminie poniżej. Przeczytajcie go uważnie! Do dzieła, aparaty w ręce i trzaskacie fotki. Śniegu mało, więc musicie się bardziej postarać. Pamiętajcie najważniejszy jest pomysł! Nie zapomnijcie również o tytule zdjęć! Ogłoszenie wyników gdzieś pod koniec zimy :) Może razem ze spaleniem Marzanny :)

UWAGA !!!Jedno zgłoszenie oznacza jeden mail nadesłany na skrzynkę przygodziceblogspot@gmail.com. Jeśli w jednym mailu zostaną przysłane zdjęcia dwóch 
uczestników, obie osoby nie będę zakwalifikowane do etapu oceniania konkursu.

W temacie maila ze zdjęciami winny się zawierać informacje według podanego wzoru:
Konkurs foto, IMIĘ I NAZWISKO autora zdjęć, MIEJSCE zamieszkania (Miejscowość)wiek uczestnika ewentualnie klasa w szkole.

WZÓR:

Konkurs FOTO - Jan Nowak, Janków Przygodzki, lat 13 (klasa II gimnazjum)

Szczegóły znajdziecie w regulaminie poniżej. 


Regulamin konkursu fotograficznego „Gmina Przygodzice w białym puchu”  

styczeń 2012 – marzec 2012 r. 1. Zasady ogólne.

  1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą  „Gmina Przygodzice w białym puchu” jest serwis www.gminaprzygodzice.info, Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach oraz Gmina Przygodzice
  1.2.Konkurs organizowany jest w terminie od 21 grudnia 2011 r. do 4 marca 2012 r.

  1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu.

  1.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 21 marca 2012 r. po zebraniu się specjalnej komisji złożonej m.in. z radnych, wójta gminy Przygodzice oraz przedstawicieli serwisu www.gminaprzygodzice.info.

  1.5. Przesłanie zdjęcia na adres:

przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki wynikające z Regulaminu. 

 1. Warunki Konkursu.

  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  wyłącznie osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie fotografią. Uczestnik konkursu jest autorem zdjęć biorących udział w konkursie.

  2.2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 4 marca 2012 r. na adres mailowy
maksymalnie 3 zdjęć w formatach .jpeg (.jpg)  bądź innym popularnym formacie pliku obrazu. Maksymalny rozmiar obrazu powinien wynosić nie więcej niż 10 mb i być nie 
mniejszy niż 1600x1200 pikseli.
 Zalecamy wysyłanie zdjęć w oryginalnej wielkości – takiej, w jakiej zostało zrobione.

2.3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłanym zdjęciem zobowiązany jest podać tytuł zdjęcia oraz następujące dane osobowe: imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.

2.4. Zgłoszenia przesłane z niekompletnymi danymi nie będą uwzględniane.UWAGA !!!


Jedno zgłoszenie oznacza jeden mail nadesłany na skrzynkę przygodziceblogspot@gmail.com. Jeśli w jednym mailu zostaną przysłane zdjęcia dwóch 
uczestników, obie osoby nie będę zakwalifikowane do etapu oceniania konkursu. 

W temacie maila ze zdjęciami winny się zawierać informacje według podanego wzoru:
Konkurs foto, IMIĘ I NAZWISKO autora zdjęć, MIEJSCE zamieszkania (Miejscowość)wiek uczestnika ewentualnie klasa w szkole. 

WZÓR:

Konkurs FOTO - Jan Nowak, Janków Przygodzki, lat 13 (klasa II gimnazjum)

2.5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.6. W Konkursie 
nie mogą  brać  udziału pracownicy i najbliższe rodziny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, radnych Gminy Przygodzice oraz pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach. 

2.7. Zwycięzca konkursu nie może przenieść nagrody na osoby trzecie.

 1. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1.Spośród wszystkich nadesłanych prac w terminie określonym w Regulaminie Konkursu Komisja Konkursowa Organizatorów Konkursu wybierze dziesięć prac.

3.2. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

3.3.Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

3.4.Wydanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3.5.Nagroda nie podlega zamianie ani wymianie na gotówkę.

3.6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania żadnej z nagród.

3.7.Nieodebranie nagrody w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody, której własność przechodzi na Organizatorów.

3.8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.9.Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów Konkursu.

3.10.Uczestnicy Konkursu wyrażają  zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości z której pochodzą na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info odpowiednio przy zdjęciu (zdjęciach), które wykonali. 

3.11.Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników konkursu na stronach serwisu www.gminaprzygodzice.info oraz w innych publikacjach i materiałach promocyjnych będących efektem konkursu. Przysłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach. 

 1. Dane osobowe uczestników konkursu.

  4.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

  4.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników  Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Postanowienia ogólne.

  5.1. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

  5.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

  5.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

  5.4. Udział w konkursie odbywa się  na koszt Uczestnika konkursu.

  5.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Patronat honorowy oraz sponsorzy.
6.1. Patronat honorowy nad konkursem sprawują:
Pan Krzysztof Rasiak – wójt gminy Przygodzice
Pani Barbara Duczmal – dyrektor GZEAS w Przygodzicach
Pan Robert Kaczmarek – radny Rady Gminy Przygodzice i pomysłodawca Konkursu

6.2.             Sponsorzy

„AGRO-SPA” Grzegorz Matłoka
„Skład Górski” Marcin Zydorowicz
Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach
Gmina Przygodzice

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie