Najnowszy post

Odyseja Antonińska 2024 [PROGRAM]

Przed Wami program godziny tegorocznej, czwartej "Odysei Antonińskiej" 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz przesunięcia godzin prelekcji.

Konkurs fotograficzny "Fauna i flora gminy Przygodzice" - regulamin

fot. R.Kaczmarek
No to teraz oficjalnie ruszamy z nowym konkursem fotograficznym! Przepraszamy za zamieszanie, ale ostatnio w naszym życiu sporo się działo! Teraz mamy czas już tylko dla Was :) Żartujemy oczywiście. Do 29. czerwca można przesyłać fotografie związane  tematycznie ze światem roślin i zwierząt na terenie gminy Przygodzice. Poniżej w poście znajduje się regulamin konkursu, gdzie zamieściliśmy wszystkie szczegóły. Zachęcamy do przesyłania swoich fotografii. Klikać, obrabiać i wysyłać :) Ciekawe nagrody czekają! Wszyscy uczestnicy, którzy przesłali nam już fotki nie muszą tego robić :) Mamy Wasze zgłoszenia :)

                                   Regulamin konkursu fotograficznego
                                    „Fauna i flora gminy Przygodzice”
                                            kwiecień– czerwiec 2012 r.

1. Zasady ogólne.

1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Fauna i flora gminy Przygodzice” jest serwis www.gminaprzygodzice.info.
1.2.Konkurs organizowany jest w terminie od 6 kwietnia 2012 r. do 29 czerwca 2012 r.
1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu.
1.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 15 lipca 2012 r. po zebraniu się specjalnej komisji złożonej m.in. z radnych, wójta gminy Przygodzice oraz przedstawicieli serwisu www.gminaprzygodzice.info.
1.5. Przesłanie zdjęcia na adres:

przygodziceblogspot@gmail.com

przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki wynikające z Regulaminu.

2. Warunki Konkursu.

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie fotografią. Uczestnik konkursu jest autorem zdjęć biorących udział w konkursie.
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 29 czerwca 2012 r. na adres mailowy

przygodziceblogspot@gmail.com

maksymalnie 3 zdjęć w formatach .jpeg (.jpg) bądź innym popularnym formacie pliku obrazu. Maksymalny rozmiar obrazu powinien wynosić nie więcej niż 10 mb i być nie mniejszy niż 1600x1200 pikseli.

Zalecamy wysyłanie zdjęć w oryginalnej wielkości – takiej, jak zostało zrobione.

2.3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłanym zdjęciem zobowiązany jest podać tytuł zdjęcia oraz następujące dane osobowe: imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.
2.4. Zgłoszenia przesłane z niekompletnymi danymi nie będą uwzględniane.
2.5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.
2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i najbliższe rodziny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, radnych Gminy Przygodzice oraz pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach. Prace przyjmujemy w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz osoby dorosłe.
2.7. Zwycięzca konkursu nie może przenieść nagrody na osoby trzecie.

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1.Spośród wszystkich nadesłanych prac w terminie określonym w Regulaminie Konkursu Komisja Konkursowa Organizatorów Konkursu wybierze dziesięć prac.
3.2. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
3.3.Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.
3.4.Wydanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
3.5.Nagroda nie podlega zamianie ani wymianie na gotówkę.
3.6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania żadnej z nagród.
3.7.Nieodebranie nagrody w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody, której własność przechodzi na Organizatorów.
3.8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
3.9.Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów Konkursu.
3.10.Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info
3.11.Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników konkursu na stronach serwisu www.gminaprzygodzice.info oraz w innych publikacjach i materiałach promocyjnych będących efektem konkursu. Przysłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach.

4. Dane osobowe uczestników konkursu.

4.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
4.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Postanowienia ogólne.

5.1. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
5.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info
5.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
5.4. Udział w konkursie odbywa się na koszt Uczestnika konkursu.
5.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6. Patronat honorowy oraz sponsorzy.

6.1. Patronat honorowy nad konkursem sprawują:

Pan Krzysztof Rasiak – wójt gminy Przygodzice
Pani Barbara Duczmal – dyrektor GZEAS w Przygodzicach
Pan Robert Kaczmarek – radny Rady Gminy Przygodzice i pomysłodawca konkursuKomentarze

Jesteśmy też na Instagramie