Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Przedłużamy termin nadsyłania zdjęć w konkursie fotograficznym!

Ponownie zachęcamy, abyście pokazali nam Wasze ujęcie najciekawszych architektonicznie obiektów i zabytków z terenu gminy Przygodzice. Z powodu okresu wakacyjnego przedłużamy okres przesyłania fotografii. W tym temacie czekamy do 14 września 2013 roku. Do wygrania, jak zawsze fotki w powiększeniu oraz inne nagrody, ale nie o laury tutaj chodzi, a o zabawę :) Jeszcze raz zapraszamy w teren :) Regulamin poniżej. 

Regulamin konkursu fotograficznego
„Architektura i zabytki gminy Przygodzice”

maj 2013 – wrzesień 2013 r.

 1. Zasady ogólne.

  1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą  „Architektura i zabytki gminy Przygodzice” jest serwis www.gminaprzygodzice.info.
  1.2.Konkurs organizowany jest w terminie od 7 maja 2013 r. do 14 września 2013 r.

  1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu.

  1.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 21 września 2013 r. po zebraniu się specjalnej komisji złożonej m.in. z radnych, wójta gminy Przygodzice oraz przedstawicieli serwisu www.gminaprzygodzice.info.

  1.5. Przesłanie zdjęcia na adres:
przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki wynikające z Regulaminu. 

 1. Warunki Konkursu.

  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  wyłącznie osoba fizyczna, zameldowana na terenie gminy Przygodzice, która nie zajmuje się profesjonalnie fotografią. Uczestnik konkursu jest autorem zdjęć biorących udział w konkursie.

  2.2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 14 września 2013 r. na adres mailowy
maksymalnie 3 zdjęć w formatach .jpeg (.jpg)  bądź innym popularnym formacie pliku obrazu. Maksymalny rozmiar obrazu powinien wynosić nie więcej niż 10 mb i być nie mniejszy niż 1600x1200 pikseli.
Zalecamy wysyłanie zdjęć w oryginalnej wielkości – takiej, jak zostało zrobione.

2.3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłanym zdjęciem zobowiązany jest podać tytuł zdjęcia oraz następujące dane osobowe: imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.

2.4. Zgłoszenia przesłane z niekompletnymi danymi nie będą uwzględniane.

2.5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.6. W Konkursie
nie mogą  brać  udziału pracownicy i najbliższe rodziny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, radnych Gminy Przygodzice oraz pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach. Prace przyjmujemy w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz osoby dorosłe.

2.7. Zwycięzca konkursu nie może przenieść nagrody na osoby trzecie.

 1. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1.Spośród wszystkich nadesłanych prac w terminie określonym w Regulaminie Konkursu Komisja Konkursowa Organizatorów Konkursu wybierze dziesięć prac.

3.2. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

3.3.Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

3.4.Wydanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3.5.Nagroda nie podlega zamianie ani wymianie na gotówkę.

3.6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania żadnej z nagród.

3.7.Nieodebranie nagrody w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody, której własność przechodzi na Organizatorów.

3.8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.9.Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów Konkursu.

3.10.Zwycięzcy Konkursu wyrażają  zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

3.11.Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników konkursu na stronach serwisu www.gminaprzygodzice.info oraz w innych publikacjach i materiałach promocyjnych będących efektem konkursu. Przysłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach. 

 1. Dane osobowe uczestników konkursu.

  4.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

  4.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników  Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Postanowienia ogólne.

  5.1. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

  5.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

  5.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

  5.4. Udział w konkursie odbywa się  na koszt Uczestnika konkursu.

  5.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Patronat honorowy oraz sponsorzy.
6.1. Patronat honorowy nad konkursem sprawują:
Pan Krzysztof Rasiak – wójt gminy Przygodzice
Pani Barbara Duczmal – dyrektor GZEAS w Przygodzicach
Pan Robert Kaczmarek – radny Rady Gminy Przygodzice, pomysłodawca konkursu
Pan Tomasz Wojciechowski – portal www.gminaprzygodzice.info
Pani Gabriela Sroka – fotograf - amator (laureat kilku gminnych konkursów

Komentarze

Prześlij komentarz


Zanim coś skomentujesz przeczytaj uważnie, co mamy Ci do powiedzenia:

1) Komentarze naszych czytelników są ich własną opinią, za którą administratorzy jak i moderatorzy serwisu
www.gminaprzygodzice.info
(www.gminaprzygodzice.blogspot.com) NIE ODPOWIADAJĄ!

2) Wpisując komentarz musisz mieć świadomość, że za niego odpowiadasz!

3) Wszelkie groźby słowne oraz nadużycia będą egzekwowane prawnie!

4) Używanie wulgaryzmów zabronione!

5. Jeśli zamieścisz komentarz akceptujesz regulamin komentowania, zamieszczony powyżej.

Jesteśmy też na Instagramie