Najnowszy post

Wybory Parlamentarne 2023 - PODSUMOWANIE

Pora na standardowe podsumowanie tegorocznych Wyborów Parlamentarnych w Gminie Przygodzice. Ten post będzie analizą wyników oraz subiektywnym komentarzem do wyborczej sytuacji. W tekście znajdziecie podział na frekwencje i poszczególne komisje wyborcze. 

Łukasz Mikołajczyk wojewodą wielkopolskim

Potwierdziły się nieoficjalne informacje, które docierały do mnie od jakiegoś czasu. O tym, że Łukasz Mikołajczyk - były senator RP - miał zostać nominowany na stanowisko wojewody wielkopolskiego słyszałem już miesiąc temu. Dziś oficjalnie nominację Mikołajczyk otrzymał od premiera RP Mateusza Morawieckiego. Pomimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość leży dla mnie zupełnie po drugiej stronie politycznej barykady to jednak bardzo dobra wiadomość dla naszego regionu. Takie osoby skutecznie lobbują na rzecz naszych lokalnych społeczności. Czym zajmuje się wojewoda? Poczytajcie w poście. Wojewoda jest:


a) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;

b) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;

c) organem rządowej administracji zespolonej w województwie;

d) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności (poza pewnymi wyjątkami);

e) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;

f) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

g) organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a.


Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.
Zarządzenia


Wojewoda, w celu realizacji powierzonych mu zadań, wydaje zarządzenia.
Wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie


Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności:


1) dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów;

2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków;

3) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;

4) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw;

5) przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa.

Podstawa prawna: Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z 23.1.2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.)

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie