Najnowszy post

Odyseja Antonińska 2024 [PROGRAM]

Przed Wami program godziny tegorocznej, czwartej "Odysei Antonińskiej" 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz przesunięcia godzin prelekcji.

Jak daleko zaawansowane są prace nad S11 pomiędzy Ostrowem a Kórnikiem?

GDDKiA informuje, że ponad 300 kilometrów drogi S11 jest aktualnie w projektowaniu. Choć droga jest długa i kręta, to prace są już naprawdę zaawansowane. Poczytajcie oficjalną informację Dyrekcji, która zdradza na jakim etapie są poszczególnie odcinki S11. W informacji prasowej jest też mowa o obwodnicy Kalisza, tak na bliskiej i potrzebnej inwestycji, która skróci znacznie drogę do autostrady A2 w stronę Warszawy. Kilka słów GDDKiA poświęca także obwodnicy Krotoszyna. Notka prasowa GDDKiA. 

Ponad 300 kilometrów S11 w projektowaniu 

W Wielkopolsce od 2018 roku dla poszczególnych odcinków S11 (za wyjątkiem S11 Piła – Ujście) trwa proces przygotowawczy, kiedy to podpisano umowy z wykonawcą na wykonanie prac projektowych studialnych obejmujących stadia: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i Koncepcję Programową (KP). 

Pracami studialnymi objęte są następujące odcinki drogi S11: 

· Szczecinek – Piła 

· Piła –Ujście 

· Ujście – Oborniki 

· Oborniki – Poznań wraz z Obwodnicą Obornik 

· Kórnik – Ostrów Wielkopolski 

· Ostrów Wielkopolski – Kępno 

Opis prowadzonych prac na ww. zadaniach z wyłączeniem odcinka S11 Piła –Ujście i S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski. 

Do końca 2018r. wykonano na ww. zadaniach Studium Korytarzowe, typując potencjalne, możliwe do realizacji korytarze przebiegu przyszłej drogi. W I półroczu 2019 r., w ramach kolejnego stadium STEŚ, odbyły się także spotkania informacyjne ze społeczeństwem poprzedzone spotkaniami z przedstawicielami wszystkich samorządów terytorialnych, przez które przebiegają możliwe warianty trasy. 

Przeanalizowano wszystkie zebrane wnioski, protesty oraz petycje, jakie wpłynęły do GDDKiA, zarówno samorządowe jak i społeczne, w celu wypracowania optymalnych przebiegów wariantów trasy, uwzględniając możliwie wszelkie uwarunkowania lokalne związane z zagospodarowaniem przyległego do inwestycji terenu, jak i oczekiwaniami społecznymi. 

W ramach trwającego stadium STEŚ są wykonywane również analizy i oceny, w tym wielokryterialna ocena porównawcza wariantów, mające umożliwić wskazanie do realizacji najkorzystniejszego wariantu pod kątem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. 

Na końcowym etapie STEŚ odbędą się posiedzenia Zespołu oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI oraz KOPI). Obradujący wskażą wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi. 

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja Programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można rozpocząć etap opracowania projektów architektoniczno-budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Opis prowadzonych prac dla odcinka S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski 

Podobnie jak na pozostałych zadaniach na S11 zakończono w 2018 r. Studium Korytarzowe, a w 2019 roku rozpoczęto prace nad STEŚ. W ramach zawartej umowy przeprowadzono również konsultacje samorządowe, jak i społeczne. Niestety wykonawca opracowujący dokumentację złożył wniosek o upadłość likwidacyjną, zatem prace nad STEŚ przerwano. Z uwagi na zaistniałą sytuację GDDKiA wypowiedziała wykonawcy umowę i po zakończeniu formalności związanych z nabyciem praw autorskich przez GDDKiA do opracowanej dotychczas dokumentacji, ogłoszono w październiku 2019 r. przetarg na dokończenia opracowań projektowych w zakresie STEŚ wraz z uzyskaniem DŚU i opracowaniem KP. Umowę z nowym wykonawcą podpisano w połowie maja 2020 r. 


Opis prowadzonych prac dla odcinka S11 Piła – Ujście 

Dotychczas opracowano STEŚ, wskazując wariant preferowany do realizacji oraz złożono wniosek o wydanie DŚU. Nie mniej jednak, z uwagi na długotrwały proces przygotowawczy, który trwa od 2006 roku, nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji złożonych materiałów do DŚU w zakresie wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej pełen okres wegetacyjny. W związku z powyższym, konieczne było zawieszenie trwającego postępowania o wydanie DŚU. Na koniec 2019 r. ogłoszono przetarg na aktualizację tegoż zakresu materiałów, niezbędną do uzyskanie DŚU. Umowę z nowym wykonawcą podpisano z początkiem kwietnia 2020 r. Ponowne złożenie wniosku o DŚU przewiduje się na początku 2022 roku. 


Harmonogram dla poszczególnych odcinków S11 


Szczecinek – Piła 

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027 


Piła - Ujście: 

Inwestycja na etapie opracowywania aktualizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2028 


Ujście – Oborniki 

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik 

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2024-2026 


Kórnik – Ostrów Wielkopolski 

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2026-2028 


Ostrów Wielkopolski - Kępno 

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027 


Rozbudowa DK25 na odcinku Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski 

Opis prowadzonych prac dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin – Kalisz - Ostrów Wielkopolski 

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia miejscowości przez które przebiega DK25. Prace projektowe obejmują opracowania studialne, tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz wykonanie Koncepcji Programowej. 

W ramach trwającego etapu STEŚ wykonano analizy i oceny, w tym wielokryterialną ocenę porównawczą wariantów, mające umożliwić wskazanie do realizacji najkorzystniejszego wariantu pod kątem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Dla opracowanego STEŚ, na koniec kwietnia br., odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy udziale przedstawicieli zarządców dróg, Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawicieli władz samorządowych. Kolejno, po wypełnieniu ustaleń ZOPI, zostanie przeprowadzone posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Obradujący wskażą wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi. 

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja Programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można rozpocząć etap opracowania projektów architektoniczno-budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 


Lata realizacji (roboty budowlane): 2024-2026 


Bieżące informacje znajdują się na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl w zakładce Mapa Stanu Budowy Dróg 


Program budowy 100 obwodnic 

Osiem obwodnic wielkopolskich miast zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie. 


Obwodnice ujęte w Programie 100 obwodnic: 

obwodnica Gostynia w ciągu DK12 

obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 

obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15 

obwodnica Kamionnej w ciągu DK24 

obwodnica Kalisza w ciągu DK25 

obwodnica Strykowa w ciągu DK32 

obwodnica Żodynia w ciągu DK32 

obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK 72 


Obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15
Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, ale należy patrzeć na to szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg krajowych nr 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych. 


Obwodnica Kalisza w ciągu DK25 

Trwają studialne prace projektowe dla rozbudowy całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem. 

W ramach Programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie trwa ostatnia faza etapu STEŚ, w tym prace analityczne zmierzające do wytypowania najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi krajowej nr 25. W najbliższym czasie będzie składany wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego we wniosku wariantu preferowanego.

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie