Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Rezerwat Przyrody „Wydymacz” w Antoninie

Rezerwaty przyrody obejmują ochroną obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.


Na terenie Nadleśnictwa Antonin znajduje się jeden rezerwat przyrody „Wydymacz", który został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 12.VIII.1987 r. (Monitor Polski nr 28 z 1987 r.). Zarządzeniem Nr 10/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie rezerwatu przyrody „Wydymacz" zmieniono jego powierzchnię, cel ochrony oraz określono rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.Zarządzeniem Nr 1/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Wydymacz", skorygowano położenie rezerwatu (pozostał tylko powiat ostrowski) i przynależności niektórych pododdziałów do działek ewidencyjnych.

Powierzchnia całkowita rezerwatu wynosi 47,86 ha. Rezerwat położony jest w leśnictwie Komorów (dawniej Szperek) w oddziałach: 131, 132, 158.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fitocenoz zespołów leśnych, gatunków roślin chronionych, drzew pomnikowych i miejsc występowania ptaków wodnych. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji tego celu są:


a)    ochrona ekosystemów leśnych – olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo-olszowego, łęgu wiązowo-jesionowego, grądu środkowoeuropejskiego oraz acydofilnej dąbrowy trzcinnikowej – z zachowaniem warunków umożliwiających przebieg naturalnych procesów ekologicznych, a mianowicie fluktuacji oraz regeneracji;
b)    zabezpieczenie obecnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych i gruntowych;
c)    ochrona ekosystemów bagiennych (pasa szuwarów i strefy brzegowej stawu przed penetracją ludzką);
d)    zaangażowanie instytucji i stowarzyszeń naukowych do prac związanych z monitorowaniem i ewentualnymi zabiegami ochronnymi;
e)    promowanie wiedzy o wartościach przyrodniczych rezerwatu oraz o podejmowanych zabiegach ochronnych, wśród członków społeczności lokalnej i lokalnych władz samorządowych.

Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji obejmują:
a)    odtworzenie zniekształconych lub zdegenerowanych ekosystemów w wydzieleniu 131 i (2,89 ha) poprzez prowadzenie trzebieży sosny i brzozy w okresach: dwóch lat od ustanowienie planu ochrony oraz po 10 latach, każdorazowo w ilosci 15 m3/ha z usunięciem drewna z rezerwatu. Wydzielenie to charakteryzuje się nasadzeniami sosny pospolitej (80%) i brzozy brodawkowatej (20%) w wieku 28 lat o zwarciu pełnym, zadrzewieniu 0,9 i siedliskowym typie lasu − boru mieszanego świeżego. W trakcie prac należy zabezpieczyć i pozostawić pojawiające się spontanicznie rodzime gatunki drzew i krzewów gatunków liściastych;
b)    ochrona flory rodzimej przez usuwanie osobników inwazyjnych roślin obcego geograficznie pochodzenia: czeremchy amerykanskiej Padus serotina, rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica i rdestowca sachalińskiego Reynoutria sachalinensis na obszarze całego rezerwatu;
c)    tolerowanie obecności drzewiastych gatunków obcego pochodzenia, stanowiących pozostałość dawnych nasadzeń parkowych na obszarze rezerwatu;
d)    przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych na terenie rezerwatu przyrody.

W rezerwacie stwierdzono 7 gatunków roślin chronionych: Chara braunii, włosienicznik skąpopręcikowy Batrachium trichophyllum, nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper, wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, jezierza mniejsza Najas minor, grzybienie białe Nymphaea alba.

Dla rezerwatu przyrody „Wydymacz" sporządzono plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 211/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2006 r.Wawrzynek wilczełykoŹródło: Nadleśnictwo Antonin

fot. Tomasz Wojciechowski, www.gminaprzygodzice.info

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie