Najnowszy post

Odyseja Antonińska 2024 [PROGRAM]

Przed Wami program godziny tegorocznej, czwartej "Odysei Antonińskiej" 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz przesunięcia godzin prelekcji.

Konkurs piosenki o Grand Prix "Złoty Mikrofon" 2011 - regulamin

DO POBRANIA


KARTA ZGŁOSZENIAREGULAMIN

KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
O GRAND PRIX „ZŁOTY MIKROFON”


§1

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez portal www.gminaprzygodzice.info, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach, Gminą Przygodzice i Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Przygodzice.

§2

Celem Konkursu jest:

a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i młodzieży, umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów,
d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
h) rozwijanie talentów estradowych,
i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

§3

Konkurs ma zasięg gminny. Jego uczestnikami mogą być mieszkańcy gminy Przygodzice spełniający kryteria określone w §4.


§4

Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:

a) solistki i soliści: od 8 do 16 lat,
b) solistki i soliści: od 17 do 25 lat,

§5

1. Konkurs jest dwustopniowy.
2. Do dnia 24.06.2011 r. należy przesłać na adres Sekretariatu Konkursu, ul. Wrocławska 52, 63-421 Przygodzice (decyduje data stempla pocztowego), lub do 27.06.2011 r. na adres: przygodziceblogspot@gmail.com:
- wypełnione karty zgłoszeń,
- tytuły 2 utworów i nazwy wykonawców, czas trwania utworów
Brane będą pod uwagę piosenki o tematyce dowolnej, dopasowane formą i treścią do wieku.
Łączny czas na wykonanie obu utworów ma wynosić około 12 minut.
3. Informacja o zakwalifikowaniu się do eliminacji Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info w dniu 28.06.2011 r.
4. Do dnia 30.06.2011 r. soliści, solistki lub opiekunowie solistów, solistek zakwalifikowanych do eliminacji zgłaszają potwierdzenie udziału pocztą e-mailową na adres przygodziceblogspot@gmail.com lub telefonicznie 509-178-258.
5. Pierwszy etap konkursu będzie podzielony na kilka części (w zależności od miejscowości)
 i odbędzie się w dniach 01-10.07.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.
5. Drugi etap (finał) Konkursu odbędzie się we wrześniu 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach

6. Soliści zakwalifikowani do drugiego etapu wykonują jedną piosenkę z eliminacji (pierwszego etapu) wskazaną w dniu 10.07.2011 r. na stronie internetowej Konkursu przez Komisję Artystyczną (Jury). W uzasadnionych przypadkach można zmienić piosenkę po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu z organizatorami, ale nie później niż do 11.07.2011 r. W pierwszym i drugim etapie uczestnicy Konkursu przywożą ze sobą podkłady muzyczne wyłącznie na dobrej jakości płycie CD zaopatrzone w następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, numer podkładu na płycie, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania.

           §6

1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatorów Konkursu wyłania zwycięzców I etapu w poszczególnych kategoriach wiekowych na podstawie występów eliminacyjnych biorąc pod uwagę:
- dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
- umiejętności wokalne,
- wartości wychowawcze,
- autorski tekst prezentowanej piosenki.
2.Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu wraz z wybranymi piosenkami, który zostanie opublikowany na stronie internetowej 10.07.2011 r. w dniu. Do II etapu (finału) Komisja Artystyczna (Jury)  wybiera 10 wykonawców z bez względu na kategorie wiekowe.

§7

1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatorów Konkursu wyłania zdobywcę GRAND PRIX „ZŁOTY MIKROFON” oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych w II etapie Konkursu (finale) na podstawie zgromadzonych punktów za:
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
b) umiejętności wokalne,
c) wartości wychowawcze,
d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,
e) autorski tekst prezentowanej piosenki.
2.Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbywa się w dniu finałowego Konkursu – ??.09.2011 r. po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.
3.Z posiedzenia - Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych w finałowym Konkursie, który zostanie przedstawiony - ??.09.2011 r. oraz opublikowany na stronie internetowej http://www.gminaprzygodzice.info/

§8

Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora.

§9

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).


§10

W skład Komisji Artystycznej Konkursu (Jury) wchodzą:

Robert Kaczmarek – przedstawiciel Organizatora
Ewa Borowicz – ekspert muzyczny
Jacek Kaszmicki – ekspert muzyczny
Paulina Łuczak – wokalistka

§11

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.

§12

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się w miesiącu wrześniu 2011 r. Informacja o tym wydarzeniu pojawi się na stronie organizatorów.

§13

Przewidziane są nagrody:
a) regulaminowe
•NAGRODA GRAND PRIX „ZŁOTY MIKROFON”
•NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca,
•DYPLOMY dla wyróżnionych,
•DYPLOMY dla wszystkich uczestników II etapu Konkursu.
b) publiczności.
Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów.
Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury).


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie