Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Rusza kolejna edycja konkursu fotograficznego!

W dniu dzisiejszym rusza konkurs organizowany przez serwis internetowy http://www.gminaprzygodzice.info/ pod tytułem „Gmina Przygodzice w jesiennej scenerii – walory turystyczne gminy Przygodzice”. To inicjatywa przeznaczona dla wszystkich mieszkańców naszej gminy - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dorosłych.Zasady są proste, podobnie jak w poprzedniej, wiosennej edycji konkursu: bierzecie do ręki aparat fotograficzny i robicie nim fotografie związane z walorami turystycznymi gminy Przygodzice. Zdjęcia nadsyłacie do nas na adres mailowy:


Specjalna komisja, w której znajdą się m.in. Wójt Gminy Przygodzice - Krzysztof Rasiak, Radny Rady Gminy Przygodzice - Robert Kaczmarek, dyr. GZEAS w Gminie Przygodzice - Barbara Duczmal oraz przedstawiciele naszej strony i sponsora wybiorą najlepsze kilkanaście prac. Wygrywając otrzymujecie fantastyczne nagrody!


Poniżej regulamin konkursu:


Regulamin konkursu fotograficznego „Gmina Przygodzice w jesiennej scenerii –
walory turystyczne gminy Przygodzice” październik – listopad 2011.1. Zasady ogólne.


1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Gmina Przygodzice w jesiennej scenerii– walory turystyczne gminy Przygodzice” jest serwis www.gminaprzygodzice.info.

1.2.Konkurs organizowany jest w terminie od 17 października do 17 listopada 2011 r.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu.

1.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 23 listopada po zebraniu się specjalnej komisji złożonej m.in. z radnych, wójta gminy Przygodzice oraz przedstawicieli serwisu www.gminaprzygodzice.info.

1.5. Przesłanie zdjęcia na adres:

przygodziceblogspot@gmail.com

przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki wynikające z Regulaminu.

2. Warunki Konkursu.


2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie fotografią. Uczestnik konkursu jest autorem zdjęć biorących udział w konkursie.

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 17 listopada 2011 r. na adres mailowy

przygodziceblogspot@gmail.com

maksymalnie 3 zdjęć w formatach .jpeg (.jpg) bądź innym popularnym formacie pliku obrazu. Maksymalny rozmiar obrazu powinien wynosić nie więcej niż 10 mb i być nie mniejszy niż 1600x1200 pikseli.

Zalecamy wysyłanie zdjęć w oryginalnej wielkości – takiej, jak zostało zrobione.

2.3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłanym zdjęciem zobowiązany jest podać tytuł zdjęcia oraz następujące dane osobowe: imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.

2.4. Zgłoszenia przesłane z niekompletnymi danymi nie będą uwzględniane.

2.5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, radnych Gminy Przygodzice oraz pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach. Prace przyjmujemy w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz osoby dorosłe.

2.7. Zwycięzca konkursu nie może przenieść nagrody na osoby trzecie.


3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.


3.1.Spośród wszystkich nadesłanych prac w terminie określonym w Regulaminie Konkursu Komisja Konkursowa Organizatorów Konkursu wybierze dziesięć prac.

3.2. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

3.3.Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

3.4.Wydanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3.5.Nagroda nie podlega zamianie ani wymianie na gotówkę.

3.6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania żadnej z nagród.

3.7.Nieodebranie nagrody w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody, której własność przechodzi na Organizatorów.

3.8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.9.Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów Konkursu.

3.10.Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

3.11.Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników konkursu na stronach serwisu www.gminaprzygodzice.info oraz w innych publikacjach i materiałach promocyjnych będących efektem konkursu. Przysłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach.


4. Dane osobowe uczestników konkursu.


4.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Postanowienia ogólne.


5.1. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

5.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

5.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

5.4. Udział w konkursie odbywa się na koszt Uczestnika konkursu.

5.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


6. Patronat honorowy oraz sponsorzy.


6.1. Patronat honorowy nad konkursem sprawują:

Krzysztof Rasiak – wójt gminy Przygodzice


Barbara Duczmal – dyrektor GZEAS w Przygodzicach


Robert Kaczmarek – radny Rady Gminy Przygodzice

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie