POLECAMY

piątek, 30 kwietnia 2010
Jednostka organizacyjna Gminy Przygodzice:

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach,
ul. Wrocławska 52
63-421 Przygodzice
NIP: 622-23-98-087


Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach


Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach
Dyrektor:
Zenon Walczak

Telefon/Fax: 062-592-70-11
e-mail: gokp@osw.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 07:00 - 20:00
sobota - niedziela: na żądanie

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach został utworzony na mocy uchwały Nr X/53/91 z dnia 19 czerwca 1991r. Rady Gminy w Przygodzicach. Jest komunalną instytucją kultury, której terenem działania jest obszar gminy Przygodzice, liczący 14 wsi sołeckich.

Ulokowany przy drodze krajowej nr 11 stanowi kulturalną i centralną część Przygodzic. To tutaj odbywają się największe imprezy gminne. Obiekt udostępnia się także prywatnym użytkownikom np. wesela, stypy, imprezy okolicznościowe, etc. 


Statut Gminnego Ośrodka Kultury
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1

1. Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej GOK jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba GOK mieści się w Przygodzicach przy ul. Wrocławskiej 52, a terenem działania jest gmina.
§2
Gminny Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie.
1)ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami.),
2)ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76,poz. 694 ze zmianami.),
3)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
4)postanowień niniejszego Statutu.
§3
Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Rozdział II Cele i zakres działania
§4
1.Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnienie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
2.Zakres działania obejmuje w szczególności:
a)prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
b)tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
c)organizowanie wystaw,
d)organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
e)organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
f)wypożyczanie sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów,
g)promowanie gminy.
§5
1. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
a)wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne, sportowe, handlowe, oraz uroczystości rodzinne i doraźne potrzeby organizacji społecznych,
b)prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
c)prowadzeniu drobnego handlu,
d)organizowaniu aukcji i sprzedaży dzieł sztuki,
e)działalności wydawniczej i kolportażu wydawnictw.
2.Działalność gospodarcza, o której mowa w ust.l nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Rozdział III Organy zarządzające i nadzorcze
§6
1. Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor wybrany w drodze konkursu na okres 5 lat.
2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje wójt gminy.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników i głównego księgowego.
4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a)kierowanie bieżącą działalnością,
b)reprezentowanie GOK na zewnątrz,
c)zarządzanie majątkiem GOK,
d)zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e)wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
f)ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
g)sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
h)występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.
5. Roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy wymaga pozytywnej opinii Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rekreacji
§7
Pracownicy i główny księgowy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.
§8
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu GOK upoważniony jest samodzielnie dyrektor.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.
§9
Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.
§10
1. Wójt gminy sprawuje nad GOK nadzór administracyjno - finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
a)prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b)przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Wójt ma prawo wydelegować imiennie pracowników urzędu gminy.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:
a)wstępu do GOK w godzinach otwarcia,
b)wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
6. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem dyrektora rozpatruje wójt, wydając stosowne polecenia.
7. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń wójta i w ciągu 7 dni od dnia otrzymania, zwrócić się do rady gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

Rozdział IV Zasady gospodarki finansowej
§11
1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2.Źródłami środków finansowych są:
a)wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b)dotacje z budżetu gminy,
c)darowizny, spadki, zapisy,
d)kredyty bankowe,
e)odsetki z lokat bankowych,
f)inne dozwolone prawem.
3. Źródłami środków finansowych mogą być także:
a)dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę w dniu 1 stycznia 1999r.,
b)dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

Rozdział V Przepisy końcowe
§12
1. Statut nadaje rada gminy w formie uchwały.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
3. Wsprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące.
4. Likwidacja GOK następuje na podstawie uchwały rady gminy.
   8 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach podsumowano i oceniono prace, które wpłynęły na Rodzinny Konkurs Plastyczny „Jak zareklamuję moją miejscowość". Organizatorami konkursu są: Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „w Siodle" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. Konkurs został ogłoszony w ramach projektu „Dolina Baryczy - to moje miejsce, mój dom" współfinansowanego przez Fundację PZU. 
 
   Do konkursu zgłoszono 77 prac, w tym 75 autorów prac z gminy Przygodzice, 2 z Gminy Mikstat. Wymogów formalnych - format pracy - nie spełniały 3 prace. Oceniono 72 prace wykonane przez mieszkańców miejscowości: Bogufałów, Chynowa, Janków Przygodzki, Pardalin, Przygodzice, Przygodziczki, Topola Osiedle, Topola Wielka. Prace oceniano w jednej kategorii wiekowej, zgodnie z kryteriami zawartymi w „Regulaminie konkursu". Jury w składzie: Ewa Stasiełowicz - koordynator projektu, Maria Pietrzak - dyrektor Biblioteki Publicznej w Przygodzicach i Kornelia Tysiak - główny instruktor GOK w Przygodzicach

wyłoniło laureatów:

1. Błaszczyk Kinga, lat 16, Bogufałów,

2. Duczmal Kinga, lat 9, Chynowa,

3. Grzęda Kinga, lat 8, Chynowa oraz Sztukowska Halina,

4. Kaczmarek Karolina, lat 11, Przygodziczki,

5. Ligocki Jakub,lat 11 oraz Dorota, Zbigniew, Julia Ligoccy, Janków Przygodzki,

6. Osada Zuzanna, lat 6 z rodziną, Przygodzice,

7. Pacyna Michał, lat 8, Chynowa,

8. Pietrzak Dominika i Szymon, Topola Wielka,

9. Walczak Anna, lat 15, Przygodzice,

10. Walotka Katarzyna, lat 15, Bogufałów 11,

11. Zaremba Gabriella, lat 9, Chynowa,

12. Zydorek Jakub, lat 10 i Strzelczyk Hanna, Topola Osiedle.

   Zgodnie z „Regulaminem konkursu" laureaci zostaną zaproszeni na finał gminnego konkursu wiedzy o Dolinie Baryczy, podczas którego zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody - zestawy widokówek wykonanych z nagrodzonych prac plastycznych. Nagrodą w konkursie jest także udział w jednodniowej wycieczce autokarowej po Dolinie Baryczy finansowanej w ramach dotacji Fundacji PZU.
    W słoneczną sobotę 24 kwietnia Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „w Siodle" zorganizowało pierwszą z cyklu wycieczek po Dolinie Baryczy. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV-VI z Chynowej i Przygodziczek. Pierwszym etapem było Muzeum Etnograficzne w Odolanowie, z ekspozycjami poświęconymi sztuce ludowej oraz ukazujące kulturę materialną. Następnym był pobyt w Mojej Woli z pałacem myśliwskim, którego elewacja została wykonana została z kory dębu korkowego. 
   W Gospodarstwie Agroturystycznym „CichoSza" uczestnicy odpoczęli, zwiedzili miejscowe Mini ZOO i po posiłku udali się w kierunku Mikstatu. W Mikstacie zwiedzano centrum miasta oraz zabytkowy, drewniany Kościółek Św. Rocha pochodzący z 1773 r. Jest to jeden z niewielu zabytków, który w stanie pierwotnym zachował się do dzisiaj. Ze wzgórza poza miastem, gdzie znajduje się kościółek, wycieczkowicze podziwiali panoramę Mikstatu. Potem udali się do kościoła w Kotłowie z 1108 r. Kościół przetrwał w niezmienionej postaci do początku XVII wieku, w roku 1905 rozpoczęto jego rozbudowę. Ogromne wrażenie robi zachodnie zbocze zabezpieczone przed osuwaniem się ziemi murem dochodzącym do 15 m wysokości. Mury nadały kościołowi charakter twierdzy, dlatego ludność miejscowa często nazywała kościół „Małą Częstochową". Późnym popołudniem, uczestnicy tej edukacyjnej wycieczki, powrócili do Chynowej i Przygodziczek.

źródło:


www.przygodzice.plczwartek, 29 kwietnia 2010
   23 kwietnia odbyła się w Przygodzicach XXXIII Sesja Rady Gminy. Najpierw minutą ciszy radni uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Najważniejszym punktem Sesji było udzielenie wójtowi Przemysławowi Kaźmierczakowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Po przedstawieniu sprawozdania z jego wykonania, przedłożeniu opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium. Na sesji byli obecni wszyscy radni, których w gminie Przygodzice jest 15 i wszyscy głosowali za przyjęciem absolutorium. 

   Dochody w budżecie gminy w 2009 roku zostały wykonane w 96,40%, wydatki zrealizowano w 90,21%. Deficyt budżetowy wyniósł 942.547,54 zł i był mniejszy o ponad 2 mln zł niż wcześniej planowano. Następnie radni przyjęli 9 uchwał, m.in. o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki na zadanie „Termomodernizacja budynków z przebudową kotłowni Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim", o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w celu realizacji wspólnej inwestycji, jaką będzie przebudowa drogi i budowa chodnika z odwodnieniem w Chynowie, ponadto przyjęto uchwały dotyczące ochrony środowiska oraz o zmianie obwodów głosowania na obszarze Gminy Przygodzice powołując nowy -  obwód Nr 8 „Topola Osiedle, Topola Wielka". Wójt podziękował radnym, pracownikom Urzędu Gminy i radom sołeckim za dobrą i efektywną współpracę w kończącej się kadencji samorządu Gminy Przygodzice.


źródło:
wtorek, 27 kwietnia 2010
W związku z tak wielkim zainteresowaniem tematem bocianiego gniazda w Przygodzicach, redakcja serwisu www.gminaprzygodzice.blogspot.com postanowiła, że obejmie niepisany patronat medialny nad tym przedsięwzięciem. Będziemy Państwa informować na bieżąco co się dzieje w gnieździe naszych lokalnych boćków. 

Decyzję swoją motywujemy również widoczną możliwością promocji naszej gminy, wielu dopytuje gdzie to jest i to jest największa siła tego przedsięwzięcia. 

Wszystkie informacje nt. bocianiego gniazda w Przygodzicach znajdziecie na stronkach:


oraz na forum projektu:Ponadto w nawigacji naszej strony - pasek pod głownym zdjęciem - jest zakładka "Boćki". Klikając tam znajdziecie Państwo wszystko, czego potrzebujecie wiedzieć na naszym gnieździe.

Redakcja serwisu
www.gminaprzygodzice.blogspot.com
środa, 21 kwietnia 2010


Policjanci zatrzymali trzech nieletnich, którzy wczoraj (19-04-2010) po południu położyli na torach kolejowych głaz, w który uderzył pociąg pośpieszny. Chłopcy w wieku od 15 do 16 lat trafią przed oblicze sądu rodzinnego.

poc1Wczoraj po południu dyżurny dowiedział się, że w Przygodzicach pociąg uderzył w położony na torach duży głaz. Na miejsce natychmiast udały się policyjne radiowozy.
Okazało się, że ktoś, najprawdopodobniej dla zabawy, położył na torach półmetrowej średnicy głaz, w który uderzył pociąg relacji Szczecin - Kraków. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzeniu uległ zgarniacz pociągu, nastąpiło rozerwanie przewodów hamulcowych oraz sprzęgów powietrznych. Zniszczone zostały również betonowe podkłady kolejowe. Podróżującym pociągiem 80 pasażerom i obsłudze na szczęście nic się nie stało. Pociąg jednak nie mógł kontynuować jazdy i został odholowany do naprawy. Ruch na jednym z torów wstrzymany był przez około półtorej godziny.

Policjanci już w chwilę po zdarzeniu znali personalia sprawców. Okazało się, że są to trzej chłopcy w wieku do 15 do 16 lat, mieszkańcy powiatu ostrowskiego. Wszyscy trafili do Policyjnej Izby Dziecka. Dzisiaj zostaną przesłuchani a o ich dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.
poc2
Kolejowi eksperci obliczają powstałe straty.

Aktualizacja:

Niefocjalnie mówi się, że sprawcami byli młodzi chłopcy z jednego z przygodzickich osiedli. Równiez nioficjalnie możemy zdradzić, że prawdopodobnie koszty tego wybryku w całości będą musieli ponieść rodzice, a są one niemałe - szacuje się, że jest to aż 80 tys. złotych. 


źródło: Krzysztof Kula, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp.
środa, 14 kwietnia 2010
Przygodzice 13.04.2010r.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w dniu 18.04.2010r. organizatorzy XI Targów Rolno -Ogrodniczych w Przygodzicach informują o zmianie terminu XI Rolnych Targów Rolno-Ogrodniczych Przygodzice 2010.

Nowy termin - 01.05.2010r. (pozostałe ustalenia bez zmian).


Prosimy o potwierdzenie przyjęcia nowego terminu. W przypadku rezygnacji z udziału w targach prosimy o jak najszybszą informację w celu zwrócenia wpłat.

Potwierdzenie przyjęcia nowego terminu lub rezygnację można składać telefonicznie 
62/7336131, faksem 62/7336132, 
e- mailem zspcku@poczta.onet.pl, 
lub listownie na adres: 

ZSP CKU, 63-421 
Przygodzice, ul. PTR 6

                                                                                           OrganizatorzyXI Targów Rolno-Ogrodniczych
Przygodzickie boćki biją rekordy popularności w Internecie i nie tylko. Bociania para nic sobie z tego jednak nie robi :)

Warto zajrzeć na stronkę:

http://bocianyzprzygodzic.pun.pl/viewtopic.php?pid=23161#p23161


i tam zobaczyć jak popularne są Przygodzice na świecie!

Pozdrawiam
Admin
wtorek, 13 kwietnia 2010

Szykuje się niespotykana do tej pory liczba jaj w najsłynniejszym bocianim gnieździe na świecie! Para medialnych gwiazd, jak na razie ma ich 5. 

- Minęło ponad 60 godzin od złożenia piątego jaja, więc na pewno na tylu się skończy, i tak tylko najsilniejsze pary bocianie składają ich aż tyle - mówi Paweł Dolata, koordynator projektu bocianiego gniazda w Przygodzicach. - Dzięki bocianim jajom i zainteresowaniu nimi ze strony internautów, strona www.bociany.ec.pl z kamerą zajmuje wciąż miejsce w czołówce rankingu 1203 stron o ptakach na całym świecie - Fat Birder's Top 1000 Birding Website! - dodaje przyrodnik. 

Oto oficjalna informacja koordynatorów projektu:
Informacja projektu PwG OTOP „Blisko bocianów”, 12.4.2010

Znów pięć jaj bocianich w Przygodzicach

Pięć jaj, czyli powyżej bocianiej średniej, złożyła kolejny roksamica z gniazda słynnego dzięki Internetowi. Pierwsze jajo samica złożyła dowcipnie w Prima Aprilis, następne już jednak w znacznie bardziej poważne dni: drugie w Wielką Sobotę, a trzecie w Poniedziałek Wielkanocny. Za około miesiąca powinny się z nich wykluć pisklęta. Bociany można oglądać na www.bociany.ec.pl i www.bociany.ittv.pl.

Przylot bocianów

Pierwszy w tym sezonie przylot bocianów do znanego dosłownie na całym świecie (od ubiegłego roku w co najmniej w 193 krajach i autonomicznych regionach) gniazda w Przygodzicach zaobserwowała 24 marca o godz. 17.46 internautka o nicku „anula. Pomimo późnej wiosny tego roku, przylot nastąpił parę dni wcześniej niż zwykle, gdyż w latach 2006-2009 pierwsze bociany notowano na tym gnieździe 27 lub 28 marca i czasem ptaki ruszały w dalszą podróż, a właściwe osiedlenie następowało kilka dni później. Nic dziwnego, że w tym roku spieszyły się do gniazda - 16 marca otrzymało ono od Urzędu Gminy i strażaków nową podstawę. J

Agresor zamiast Dziedzica

W poprzednich latach dorosłe ptaki nie były znakowane (choć corocznie członkowie Południowowielkopolskiej Grupy OTOP zakładają obrączki potomstwu ich i okolicznych par, to muszą one osiedlać się gdzieś dalej), ale dzięki dokładnej analizie szczegółów upierzenia przez Světlanę Vránovą z Czech wiemy, że samcem w trzech pierwszych sezonach (2006-2008) był ten sam „Dziedzic”.

W tym roku pod kamerą pojawił się inny bocian, oznakowany obrączką. Numer obrączki odczytano lunetą - jest to bocian o niezwykłej historii, nazwany Agresor. Dnia 19 kwietnia ubiegłego roku zaatakował gniazdo pod kamerą z wysiadującą jaja samicą, ale z odsieczą przybył samiec. W wyniku walki agresor spadł na ziemię z dużą raną pod skrzydłem. Nie mógł latać, więc trafił pod opiekę członków PwG OTOP, a potem weterynarza Stanisława Kempy z pobliskiego Ostrowa Wielkopolskiego. Po opatrzeniu rany i zaobrączkowaniu, przez trzy tygodnie dochodził w ogródku dra Kempy do sprawności, skąd samodzielnie odleciał 15 maja. Niespodziewanie, w połowie lipca dwukrotnie pojawiał się wieczorami na gnieździe pod kamerą, spędzając noce w towarzystwie miejscowej trójki wyrośniętych już młodych, podczas gdy ich rodzice (wrogowie „Agresora” z kwietnia) spali na sąsiednim kominie, a rano odganiali go z gniazda.

Jaja na Wielkanoc

Zaledwie parę minut po pierwszej obserwacji 24 marca, czyli o 17.52, internautki „Justyna i „ekar odnotowały, że Agresor i jego partnerka szybko i od razu pracowały nad potomstwem, co zresztą wymaga od samca dość akrobatycznych umiejętności :-)). Następne dni ptaki dzieliły pomiędzy intensywną odbudowę gniazda i dalszą pracę nad nowym pokoleniem boćków. J
Na skutki nie trzeba było długo czekać – pierwsze jajo zostało zauważone przez internautów w czwartek 1 kwietnia o godz. 21.28. W sekundowym odstępach udokumentowały je na fotografiach z ekranu uczestniczki forum www.bocianyzprzygodzic.pun.pl o nickach: Renia, slawa07, Justyna, Eva Stets i mywega.

Drugie jajo zauważono prawie dokładnie po 48 godzinach, bo w Wielką Sobotę 3 kwietnia o godz. 21.26. W sekundowym odstępach zaobserwowało je i poinformowało o tym na forum 10 osób.

Trzecie jajo zauważono po kolejnych 47,5 godziny, bo w Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia o godz. 20.50. W tej samej minucie zarejestrowało je aż 14 internautów, przy czym ośmioro z dokładnością do 1 sekundy! Piotr Jóźwiak zrobił filmik dostępny na www.bocianyzprzygodzic.pun.pl.

Czwarte jajo zauważono po kolejnych 48,5 godziny, bo w środę 5 kwietnia o godz. 21.37, w której „uchwyciło” je 12 forumowiczów.

Piąte jajo zauważono w piątek 9 kwietnia o godz. 23.53, o tej minucie udokumentowało je fotografiami z ekranu pięcioro internautów: Justyna, Damka_Pik, wladek12, slawa07 i Renia. Było to 50 godzin i 16 minut po 4. jaju, czyli dłużej niż poprzednie odstępy - jak widać organizm samicy był już nieco zmęczony trwająca kilka dni „produkcją” jaj.

Zgodnie z bocianimi zwyczajami, przy składaniu wszystkich jaj asystował samiec, który z Agresora stał się przykładanym rodzicem. Nie jest jednak wykluczone, że jeszcze to on tym razem będzie musiał walczyć w obronie gniazda, samicy i lęgu – bociany dopiero stopniowo wracają na tereny lęgowe, gniazdo słynne z Internetu, ale i (co dla bocianów ma większe znaczenie) corocznego przychówku, może być łakomym kąskiem dla kolejnych przybyszów, może to być nawet ubiegłoroczny Dziedzic.

Bocianie jaja ważą po ok. 70-80 gramów. Po około 33-34 dniach wysiadywania wyklują się z nich pisklęta.

Wybór gniazda do projektu okazał się bardzo trafny: para gniazdująca na nim również w sezonach 2006-2009 (mimo, że był inny ojciec) miała aż po 5 jaj (średnia dla bocianów to niewiele powyżej 4). Z 20 jaj z lat 2006-2009 pod kamerą wykluło się 18 piskląt (5, 3, 5 i 5); a lotność osiągnęło 12 młodych bocianów: trzy w roku 2006 (nazwane przez internautów w drodze konkursu: „Przydzio”, „Dodzio” i „Adzia”), dwa w 2007 („Kajtek” i „Kaśka”), cztery w 2008 („Antek”, „Dolina”, Tosia” i „Wojtek”) i trzy w 2009 („Antek”, „Baryczi „Zosia”).

Projekt „Blisko bocianów”

Projekt edukacyjno-badawczy o „Blisko bocianów”, oparty o internetowe obserwacje gniazda bocianów w Przygodzicach, realizowany jest przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.pwg.otop.skygroup.pl) - polskiego partnera międzynarodowej sieci towarzystw ochrony ptaków i ich siedlisk BirdLife International - przy współpracy Gminy Przygodzice, Telekomunikacji Kolejowej S.A. i Grupy iTTv™ - jednego z pionierów multimedialnych transmisji internetowych i mobilnych w Polsce. Ruszył wiosną 2006 r. - 24 marca założono kamerę, a 28 marca obserwowano pierwszy pojaw bociana na gnieździe. Gniazdo to położone jest w Wielkopolsce: w gminnej wsi Przygodzice (www.przygodzice.pl), w powiecie ostrowskim. Ptaki żerują w dolinie rzeki Baryczy, tuż przy największym w Polsce Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, jednocześnie Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Celem projektu jest przybliżenie wszystkim miłośnikom przyrody życia bociana białego - „najbardziej polskiego gatunku ptaka”. Warto bowiem pamiętać, że polska populacja bociana białego, licząca ok. 40 tys. par, jest największą na świecie i stanowi około 1/4 całej populacji światowej. Z drugiej strony, jest to znaczący spadek od ok. 52 tys. par, zanotowanych w naszym kraju w czasie VI Międzynarodowego Spisu Gniazd Bociana Białego w roku 2004.

Monitorowane gniazdo znajduje się od 1991 r. na podstawie na kominie dawnej kotłowni przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, koło parkingu przy drodze krajowej nr 11, łatwo więc je odwiedzić nie tylko wirtualnie. Tydzień przed tegorocznym przylotem, 16 marca, staraniem Urzędu Gminy i z pomocą Ochotniczej Straży Pożarnej z Przygodzic założono nową podstawę pod gniazdo, opierając ją o nieużywanym już kominie, przez co jest jeszcze bardziej stabilna.

Ze względu na bezpieczeństwo bocianów, kamera jest umieszczona na specjalnie skonstruowanym wysięgniku - odchylonym w bok, by ptaki mogły bezpiecznie i bez problemów siadać na gnieździe. Kamera nie zakłóca normalnego toku życia bocianów, jest przez nie traktowana jako stały element otoczenia gniazda, o czym może się przekonać każdy obserwator obrazu.

Nazwa projektu oddaje nie tylko techniczne możliwości stałego oglądania dziko żyjących bocianów, ale ich bliski związek emocjonalny z milionami internautów, którzy śledzą i kibicują swoim ulubieńcom, którym nadali w wyniku konkursu imiona „Przygoda” i „Dziedzic” (gdyż gniazdo w Przygodzicach znajduje się tuż przy dawnym majątku ziemskim, należącym m.in. do książąt Radziwiłłów). O sympatii internautów świadczą komentarze na forum www.bocianyzprzygodzic.pun.pl po przylocie. „Angelika_72” z Darłowa napisała: „Są!!!!!!!!! Cały dzień zaglądałam na stronę z bociankami i nic. Teraz już są. Huuurrra. Znów zagoszczą w moim domu, jak co roku. Bardzo się cieszę.”, a „Mimi” z Gdyni: Witajcie kochane bocianki, tyle miesięcy rozłąki i w końcu jesteście, piękne i dostojne jak zawsze... Czas pokaże czy to nasza para czy goście ale i tak miło widzieć te piękne ptaki”.

Od 2007 roku działa też forum dyskusyjne miłośników bocianów www.bocianyzprzygodzic.pun.pl, gdzie można wymienić się swoimi obserwacjami, dowiedzieć się czegoś od bardziej doświadczonych osób, znaleźć namiary na inne kamery gniazdowe, ciekawe strony i publikacje o bocianach.

Choć projekt „Blisko bocianów” to głównie edukacja, to uzyskane dzięki niemu materiały badawcze wykorzystano w anglojęzycznej monografii o bocianie w Polsce pt. „The White Stork in Poland”, a w 2008 r. Maria Foterek obroniła na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pracę magisterską o biologii okresu pisklęcego bocianów na podstawie nagrań z kamery w Przygodzicach z roku 2007.

Możliwości odbioru obrazu z kamery

Gniazdo obserwowane jest przez nowoczesna kamerę ze zdalnie sterowanym zoomem 17x. Poza transmisją multimedialną dla komputerów i telefonów komórkowych na stronach www.bociany.ittv.pl oraz wap.bocianyonline.pl (25 i 20 klatek/sekundę), dostępna jest również emisja odświeżanych co kilka sekund zdjęć na specjalnej stronie www.bociany.ec.pl oraz wap.ittv.pl. Przekaz strumieniowy dostępny jest na otwartych światowych platformach internetowych telewizji P2P, live broadcasting oraz mobiTV iTTv.

Bociany ambasadorami Polski na świecie

Wg informacji Andrzeja Filipowicza z Grupy iTTV, w latach 2006-2009 transmisję z Przygodzic obejrzało szacunkowo od ok. 1,5 miliona w pierwszy roku do ok. 5 milionów internautów.
Obserwatorzy ci pochodzą dokładnie z całego świata. Na stronie www.bociany.ec.pl można znaleźć listę 194 krajów i autonomicznych regionów, skąd dokonywane są wejścia na stronę i ich mapę z ostatniego tygodnia. Największe ilości obserwatorów z Europy (po Polsce) pochodzą kolejno z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Włoch; ze świata z: USA, Chin, Tajlandii, Wietnamu i Egiptu. Ale są i użytkownicy z krajów tak egzotycznych, a czasem nieznanych, jak: Aruba, Barbados, Belize, Fiji, Kajmany, Nepal, Nowa Kaledonia, Papua-Nowa Gwinea, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Suaziland, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Wyspy Turks i Caicos.

O zainteresowaniu projektem świadczy też fakt, że strona www.bociany.ec.pl z obrazem z kamery 3 kwietnia osiągnęła świetne 3. miejsce w światowym rankingu 1199 stron o ptakach http://www.birdingtop500.com.
Na 1 maja przełożono termin XI Targów Rolno-Ogrodniczych w Przygodzicach. Organizatorzy mają nadzieję, że w zaistniałej sytuacji, wszyscy, którzy chcieli 18 kwietnia odwiedzić Przygodzice, zrozumieją powagę sytuacji.  Godziny i regulamin imprezy pozostaje bez zmian.
poniedziałek, 12 kwietnia 2010
17 kwietnia (najbliższa sobota) na stawie "Glinianka" w Przygodzicach odbędą się powiatowe zawody wędkarskie o "Puchar Złotego Karpia". Będą to już kolejne zawody, które zorganizowane zostaną na tym akwenie wodnym. Jest to kolejna okazja do efektywnego rozpromowania tego miejsca w powiecie i nie tylko.
Regulamin Powiatowych Zawodów Wedkarskich o „Puchar Złotego Karpia”.

1. Organizator: 
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przygodzic, 
- Urzad Gminy Przygodzice, 
- Rada Sołecka w Przygodzicach, 
- Towarzystwo Miłosników Przygodzic, 
- Rada Gminna Zrzeszenia LZS.

2. Miejsce: staw „Glinianka” w Przygodzicach.

zobacz na mapie:
3. Termin: 17 kwietnia 2010 r.

4. Zawody sa otwarte i moga brac w nich udział wedkarze zrzeszeni i nie zrzeszeni
w PZW. Opłata wpisowa wynosi 10 zł od zawodnika.

5. Obowiazkiem zawodnika jest posiadanie własnego sprzetu wedkarskiego oraz
siatki-sadzyka do przetrzymywania złowionych ryb.

6. Zawody beda prowadzone zgodnie z zasadami „Regulaminu amatorskiego
połowu ryb – PZW”, tj. z przestrzeganiem wymiarów i okresów ochronnych
złowionych ryb.

7. Zawody beda odbywały sie na jedna wedke w jednej trzygodzinnej turze.

8. W czasie zawodów zawodnik nie mo e opuscic stanowiska (w szczególnych
wypadkach za zezwoleniem „sedziego liniowego”).

9. Na stanowisku nie moga przebywac inne osoby.

10. Na zakonczenie zawodów, na podany wczesniej sygnał, zawodnicy oczekuja na
swoich stanowiskach do chwili wa enia złowionych ryb przez sedziego wagowego.
Nastepnie ryby sa wypuszczane.

11. Pierwsze trzy miejsca beda nagrodzone medalami i pucharami a zwycięzca
zawodów otrzyma główny puchar „Złotego Karpia”. Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymaja dyplomy.

12. Zapisy do 12 kwietnia wraz z wpłata wpisowego 10 zł. w Chacie Regionalnej
w Przygodzicach, tel. (022) 592-77-22 wew.141.

Ze wzgledu na ograniczone warunki brzegowe ilosc zawodników jest ograniczona i
decyduje kolejnosc zapisu. Sprawy sporne wyjasnia organizator.

Program zawodów:

do 8:30 - zbiórka zawodników w oznaczonym miejscu nad akwenie.
8:30 - 8:45 - losowanie stanowisk wedkarskich oraz zapoznanie sie z regulaminem
zawodów,
8:45-9:00 - zajmowanie stanowisk, przygotowanie do zawodów,
9:00-12:00 – zawody,
12:00-12:30 - wa enie ryb, wreczenie pucharów i dyplomów,
13:00 - zakonczenie zawodów.

źródło: www.przygodzice.pl
sobota, 10 kwietnia 2010
Rusza kolejna inicjatywa organizowana przez naszych redaktorów. Tym razem to ruch społeczny o nazwie "Relikty przeszłości". Jest to projekt, który ma za zadanie uwieczniać budynki, miejsca i tego typu rzeczy, które odchodzą w niepamięć. Tylko i wyłącznie te zdjęcia i nasza pamięć o nich może je uratować.

Pierwszym z cyklu "relikty przeszłości" będą budynki i teren "Świniarni" w Przygodzicach. Niegdyś, jak sama nazwa mówi przechowywano tam świnie. Było to jedno z miejsc - zaplecze - gospodarstwa w Przygodzicach. Teren był dość duży, kiedy jeszcze tętniło tam życie, nie było tam wstępu. Posesji pilnował chyba pan Zaremba (informacja do sprawdzenia). Terenem świniarni, jaki i terenów od bloków w Przygodzicach, aż do Stacji Shell do dziś władało Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządcą był jednak ZSP CKU w Przygodzicach. Do końca nie wiadomo było, co zrobić. W końcu w 2009 roku wycięto tam wszystkie drzewa wokół tego terenu. Jak tylko zelżała zima stulecia (2009/2010) specjalna ekipa remontowa zaczęła rozbierać budynki po starej świniarni. Okrągłe pomieszczenia do hodowli świń zniszczono już wcześniej. Główny budynek został doszczętnie splądrowany przez lokalnych złomiarzy, ktorzy wyrwali wszystkie kable, które dało się wyrwać.

Aktualnie tego budynku już nie ma. Zdjęcia poniżej przedstawiają końcowy etap rozbiórki starych budynków.

Zapytacie pewnie, czy potwierdzą się informacje o supermarkecie, który ma tu powstać? Słyszeliście może, że będzie tam Biedronka, lub Lidl, a może inny sklep wielkopowierzchniowy? To wszystko bujda. Starostwo Powiatowe podzieliło cały teren na działki po 7-8 arów i wkrótce ruszy ich sprzedarz. Już za niedługo - kwestia kilku lat - będziemy mogli zobaczyć niezłe osiedle za stacją beznynową, widziane z krajowej 11. Swoją drogą to bardzo dobrze położone działki, niektóre z nich są na dość dużym wzniesieniu, z widokiem na przygodzickie stawy.

Dlaczego o tym piszemy? Może dlatego, że niektórzy mogą mieć jakieś wspomnienia związane z tym miejscem. To ktoś zbierał tam nielegalne orzechy włoskie, których drzewa wprost wypełniały wnętrze tego terenu. Ktoś innym mogł "za gowniarza" uciekać przed dozorcą tego terenu. Ktoś inny pewnie wypił tam swoją pierwszą butelkę piwa/wina/wódki, ktoś inny wypalił tam pierwszego blanta. W końcu niejedna para przeżyła tam swoje upojne chwile :) Jesteśmy tylko ludźmi, a ludzie to zwierzęta sentymentalne.


Oto galeria z małym komentarzem:


...ruiny głównego budynku świniarni...

...takich prymitywnych napisów tam było co nie miara....


....widok z wewnątrz rozwalającego się budynku....

....cały teren wokół świniarni. W tle ulica wysocka i piwna...Poniżej prezentujemy fotografie Świniarni w Przygodzicach z 2005 i 2006 roku. Mało ludzi ma takie fotografie w swoich zbiorach, więc można powiedzieć, że mają one wartość historyczną :)


...jest to budynek, którego ruiuny widzieliście na pierwszych zdjęciach....
...to ruiny pomieszczeń dla świń...

...dalej...ruiny głównego budynku świniarni...


Redakcja serwisu

www.gminaprzygodzice.blogspot.com
Z pewnością dobrze wiecie już o śmierci naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego najbliższych wspólpracowników w dzisiejszej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Nie mamy zamiaru powielać tych informacji, po prostu składamy głębokie wyrazy współczucia rodzinom ofiar tej tragedii. 

Oto lista, tych którzy zginęli w tej tragedii:

1. Kaczyński Lech, prezydent RP

2. Kaczyńska Maria, Małżonka Prezydenta RP

3. Kaczorowski Ryszard, b. Prezydent RP na uchodźstwie


4. Agacka-Indecka Joanna, Przewodniczący Naczelnej Rady Adwokackiej

5. Bąkowska Ewa, wnuczka Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego

6. Błasik Andrzej, Dowódca Sił Powietrznych RP


7. Bochenek Krystyna, wicemarszałek Senatu RP


8. Borowska Anna Maria, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

9. Borowski Bartosz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

10. Buk Tadeusz, Dowódca Wojsk Lądowych RP

11. Chodakowski Miron, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

12. Cywiński Czesław, Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK

13. Deptuła Leszek, przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)


14. Dębski Zbigniew, osoba towarzysząca

15. Dolniak Grzegorz, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)


16. Doraczyńska Katarzyna, osoba towarzysząca

17. Duchnowski Edward, Sekretarz Generalny Związku Sybiraków

18. Fedorowicz Aleksander, tłumacz języka rosyjskiego

19. Fetlińska Janina, senator RP

20. Florczak Jarosław, funkcjonariusz BOR

21. Francuz Artur, funkcjonariusz BOR

22. Gągor Franciszek, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego


23. Gęsicka Grażyna, przedstawiciel Parlamentu RP (PIS)


24. Gilarski Kazimierz, Dowódca Garnizonu Warszawa

25. Gosiewski Przemysław, przedstawiciel Parlamentu RP (poseł PiS)

26. Gostomski Bronisław, ks. prałat

27. Handzlik Mariusz, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

28. Indrzejczyk Roman, Kapelan Prezydenta RP

29. Janeczek Paweł, funkcjonariusz BOR

30. Jankowski Dariusz, Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

31. Jaruga-Nowacka Izabela, przedstawiciel Parlamentu RP (SLD)


32. Joniec Józef, Prezes Stowarzyszenia Parafiada

33. Karpiniuk Sebastian, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)


34. Karweta Andrzej, Dowódca Marynarki Wojennej RP


35. Kazana Mariusz, Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ

36. Kochanowski Janusz, Rzecznik Praw Obywatelskich


37. Komornicki Stanisław, Przedstawiciel Kapituły Orderu Virtutti Militari

38. Komorowski Stanisław Jerzy, Podsekretarz Stanu w MON


39. Krajewski Paweł, funkcjonariusz BOR

40. Kremer Andrzej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych


41. Król Zdzisław, Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007

42. Krupski Janusz, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

43. Kurtyka Janusz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

44. Kwaśnik Andrzej, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

45. Kwiatkowski Bronisław, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP

46. Lubiński Wojciech, lekarz prezydenta RP

47. Lutoborski Tadeusz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

48. Mamińska Barbara, Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP

49. Mamontowicz-Łojek Zenona, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

50. Melak Stefan, Prezes Komitetu Katyńskiego

51. Merta Tomasz, Podsekretarz Stanu w MKiDN

52. Mikke Stanisław, Wiceprzewodniczący ROPWiM

53. Natalli-Świat Aleksandra, przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)

54. Natusiewicz-Mirer Janina, osoba towarzysząca

55. Nosek Piotr, funkcjonariusz BOR

56. Nurowski Piotr, szef PKOL

57. Orawiec-Löffler Bronisława, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

58. Osiński Jan, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

59. Pilch Adam, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe

60. Piskorska Katarzyna, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

61. Płażyński Maciej, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

62. Płoski Tadeusz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego

63. Potasiński Włodzimierz, Dowódca Wojsk Specjalnych RP

64. Przewoźnik Andrzej, Sekretarz ROPWiM

65. Putra Krzysztof, wicemarszałek Sejmu RP

66. Rumianek Ryszard, Rektor UKSiW

67. Rybicki Arkadiusz, przedstawiciel Parlamentu RP


68. Sariusz-Skąpski Andrzej, Prezes Federacji Rodzin Katyńskich

69. Seweryn Wojciech, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

70. Skrzypek Sławomir, Prezes Narodowego Banku Polskiego

71. Solski Leszek, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

72. Stasiak Władysław, szef Kancelarii Prezydenta RP

73. Surówka Jacek, funkcjonariusz BOR

74. Szczygło Aleksander, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

75. Szmajdziński Jerzy, wicemarszałek Sejmu RP

76. Szymanek-Deresz Jolanta, przedstawiciel Parlamentu RP

77. Tomaszewska Izabela, osoba towarzysząca

78. Uleryk Marek, funkcjonariusz BOR

79. Walentynowicz Anna, osoba towarzysząca

80. Walewska-Przyjałkowska Teresa, Fundacja „Golgota Wschodu”

81. Wassermann Zbigniew, przedstawiciel Parlamentu RP

82. Woda Wiesław, przedstawiciel Parlamentu RP

83. Wojtas Edward, przedstawiciel Parlamentu RP

84. Wypych Paweł, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

85. Zając Stanisław, senator RP

86. Zakrzeński Janusz, wybitny polski aktor

87. Zych Gabriela, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

88. Michałowski Dariusz, poseł RP

89. Pogródka-Więcławek Agnieszka, funkcjonariusz BOR

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOGI

90. Protasiuk Arkadiusz, Kapitan

91. Grzywna Robert, członek załogi

92. Michalak Andrzej, członek załogi

93. Ziętek Artur, członek załogi

94. Maciejczyk Barbara, stewardessa

95. Januszko Natalia, stewardessa

96. Moniuszko Justyna, stewardessa


żródło: tvn24.pl
piątek, 9 kwietnia 2010

6 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja poświęcona X Targom Rolniczo - Ogrodniczym, które odbędą się 19 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. Jak poinformowali organizatorzy, podczas targów nie zabraknie wystawców z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i lubelskiego. Patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Organizatorem tegorocznych Targów jest Stowarzyszenie Pomocy Społeczności Lokalnej „Prometeusz" oraz Wielkopolska Izba Rolnicza, Powiat Ostrowski a współorganizatorem Gmina Przygodzice.

W konferencji prasowej wzięli udział: Piotr Walkowski prezes Stowarzyszenia Pomocy Społeczności Lokalnej „Prometeusz", Krzysztof Rasiak wicestarosta ostrowski, Dariusz Kaczmarek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach oraz prezesi Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Przez dziewięć lat spotykaliśmy się z Państwem, liczymy więc i tym razem na Państwa obecność. Zostało przygotowanych mnóstwo atrakcji. Każdy znajdzie odpowiednią ofertę dla siebie. Na chwilę obecną musimy dokonywać selekcji wśród zgłaszających. Mimo, że o ponad trzydzieści procent zwiększyliśmy powierzchnie targów to może się okazać, że nie dla wszystkich starczy miejsca - mówi Piotr Walkowski, prezes Stowarzyszenia Pomocy Społeczności Lokalnej „Prometeusz".

Do tej pory zgłosiło się ponad 120 wystawców związanych branżą ogrodniczą oraz firmy z zakresu rolnictwa - zainteresowani będą więc mieli znakomitą okazję do zakupienia kosiarki lub traktora ogrodniczego.

Podczas targów będzie uruchomiony punkt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie będzie można oddać wniosek dotyczących płatności bezpośrednich na rok 2009. Na terenie szkoły będzie można uzyskać informację na temat aktualnej oferty edukacyjnej oraz uzyskania kwalifikacji rolniczych.

Bardzo trudno jest zorganizować tak dużą imprezę, ponieważ samych terenów wystawienniczych mamy ponad 5000 metrów kwadratowych. Najmniejsze stoisko ma 9 metrów kwadratowych, a największe 300. Dlatego musimy zapewnić ciągi komunikacyjne i porządek. Ze swej strony apeluje, aby wystawcy i zwiedzający podporządkowywali się służbom porządkowym - wyjaśnia Dariusz Kaczmarek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

Zwiedzający będą mogli uczestniczyć w pokazie bezpiecznej obsługi sprzętu ogrodniczego i przyjrzeć się symulacji wypadku przy jego użytkowaniu. Przy tej okazji będzie można zobaczyć zakupioną niedawno najnowszą karetkę specjalistyczną, a zespół ratowniczy dokona pokazu pierwszej pomocy przy tego typu zdarzeniach.

Myślę, że targi to doskonała propozycja dla mieszkańców naszego powiatu i regionu. Będzie możliwość zapoznania się z nowościami stosowanymi w rolnictwie i ogrodnictwie, a także z nowymi technologiami produkcji rolnej. Targi to również znakomita okazja do spotkań i wymienienia doświadczeń. Tegorocznej edycji będzie towarzyszyć konferencja z okazji 15-lecia funkcjonowania Komisji ds. Bezpieczeństwa w Rolnictwie Indywidualnym. 
W konferencji potwierdzili udział znakomici goście, między innymi Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy oraz Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - podkreśla Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej uruchomiła na terenie szkoły w Przygodzicach Muzeum Historii Pojazdów Wojskowych. Na pierwszej wystawie zaprezentuje się około dziesięciu pojazdów wojskowych. Przedstawione zostanie także pełne uzbrojenie i umundurowanie z czasów I i II wojny światowej. Będzie to z pewnością największą ciekawostką i nowością targów.

Organizatorzy zadbali także o inne atrakcje - stoiska gastronomiczne, a dla najmłodszych zwiedzających będą czekały karuzele, różnego rodzaju zamki i zjeżdżalnie.

Zapraszamy wszystkich 19 kwietnia na XJubileuszowe Targi Rolniczo - Ogrodnicze w Przygodzicach.


autor tekstu: Anna Kryjom, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim


Pewnie zastanawiacie się Państwo jak i gdzie znaleźć kartę zgłoszeniową na najbliższą edycję Targów Rolno-Ogrodniczych w Przygodzicach? Oto rozwiązanie - można ją poprać:

tutaj ---> karta zgłoszeniowa do pobrania plik .doc

Kartę zgłoszeniową, jeśli chcecie Państwo być jednym z wystawców można pobrać:

tutaj ---> karta zgłoszeniowa do pobrania - stoiska (plik .doc)


Redakcja serwisu
www.gminaprzygodzice.blogspot.com
Znamy już kolejne szczegóły XI Targów Rolno-Ogrodniczych, które odbędą się w najbliższą niedzielę (18 kwietnia) na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. 


W tym roku imprezie będzie przyświecać hasło: "WSZYSTKO DLA ŚRODOWISKA, DOMU I OGRODU". To od lat jedna z największych tego typu wystaw na terenie całej Wielkopolski. 


Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia przewidujemy że imprezę odwiedzi 6 - 8 tys. osób a swą obecnością zaszczyci nas co najmniej 250 wystawców.

Impreza odbędzie się w godzinach od 10 do 17 na terenach wystawienniczych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach Organizatorzy przygotowali prawie 5ha terenów wystawienniczych i liczne dodatkowe atrakcje m.in. pokaz zaprzęgów konnych, otwarcie dla zwiedzających Izby Tradycji Rolniczej w zabytkowym spichlerzu ,pokazy pracy maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowe atrakcje dla najmłodszych.

Zainteresowane osoby mogą także uzyskać informacje o programach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych, kursach, szkoleniach, nowatorskich rozwiązaniach technologicznych z zakresu ekologii i oszczędzania energii.Organizatorami imprezy są:

· Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej ,,Prometeusz,,

· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

· Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

· Wielkopolska Izba Rolnicza

· Urząd Gminy w Przygodzicach


Dodatkowe dane na temat imprezy można zyskać na stronach internetowych:lub telefonicznie

62 7336132
dyrektor Dariusz Kaczmarek tel. 0/502229816
komisarz Targów Rolno – Ogrodniczych: Bogusław Lipiński 0606396940Oto regulamin XI Targów Rolno-Ogrodniczych w Przygodzicach:


REGULAMIN  XI  TARGÓW ROLNO-OGRODNICZYCH
"„ Wszystko dla środowiska, domu i ogrodu ”
Przygodzice 2010

1.            Przepisy ogólne:
1.1               Organizatorem Targów jest:

 Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej ,,Prometeusz”,
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim,
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Przygodzicach,
 Wielkopolska Izba Rolnicza,
Urząd Gminy w Przygodzicach.
1.2          Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Targach.
1.3          Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców.

2.            Warunki uczestnictwa:
2.1               Podstawą uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Targach do dnia 15 .04.2010 roku i  złożenie
               opłaty z tytułu kosztów uczestnictwa zgodnie ze zgłoszeniem.
2.2               Organizator zastrzega  wybór  stoisk gastronomicznych i tzw. punktów zabaw dla dzieci na zasadzie         
wyłączności po uzgodnieniu osobistym z organizatorem

3.            Anulowanie uczestnictwa:
3.1          Rezygnacja wystawcy z udziału w Targach winna być dokonana w formie pisemnej   nie później niż do dnia 16.04.2010r. Złożenie pisemnej rezygnacji w tym terminie jest podstawa do zwrotu wpłaty wniesionej opłaty.

4.            Lokalizacja:
4.1          Wystawcy korzystać będą z nie zadaszonych terenów wystawowych rozmieszczonych  na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.
4.2               Wystawca w sprawach organizacyjnych może się kontaktować z Organizatorem w godzinach 7:30 – 15:00 od
poniedziałku do piątku) telefonicznie (062)7336131,0502229816, fax.(062)7336132 , lub osobiście w sekretariacie szkoły.
5.            Stoisko:
5.1          Lokalizacja stoisk wynikać będzie z ogólnego planu rozdysponowania powierzchni wystawowej, zgodnie z powierzchnią wynikającą z karty zgłoszenia  wg. kolejności zgłoszeń oraz dokonanych wpłat ,z uwzględnieniem warunków organizacyjno-technicznych Targów.

6.            Ekspozycja:
6.1          O formie ekspozycji decyduje Wystawca.
6.2          Wystawca jest zobowiązany do przygotowania stoiska w dniu 18.kwietnia 2010r. do godziny 9:00. Jeżeli wystawca nie stawi się  i nie przygotuje stoiska do godziny 9:00. Organizator zastrzega sobie prawo zagospodarowania terenu.
6.3          Organizator zabezpiecza ochronę terenów Targowych dnia 17.04.2010r. od godz. 16:00 do dnia 18.04.2009 r. do godz. 18:00.
6.4          Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenach targowych wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, bhp i p. poż., policyjnych i poleceń obsługi i ochrony Targów.
6.5          Za nadzór i ochronę stoiska w godzinach otwarcia imprezy odpowiedzialny jest Wystawca..
6.6          Targi będą ogólnie dostępne w dniu 18 kwietnia 2010r., w godzinach 10:00- 17:00 .
6.7          Każdy Wystawca otrzyma na czas trwania Targów kartę identyfikacyjną z nr stoiska, która jest podstawa do wjazdu na tereny targowe.
6.8          Podczas trwania Targów będzie przeprowadzony konkurs na najlepsze stoisko targowe oraz na najciekawszy produkt Targów.
6.9          Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia fachowej obsługi stoiska.

7.            Reklama:
7.1          Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na swoim stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innych Wystawców.

8.            Reklamacje:
8.1          Wszelkie reklamacje i uwagi Wystawca powinien zgłosić do Organizatorów Targów w formie pisemnej do zakończenia Targów.

9.            Postanowienia końcowe:
9.1          Z chwilą podpisania i złożenia karty zgłoszeniowej następuje przyjęcie i stosowanie warunków niniejszego regulaminu.
9.2          Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej przelewem na konto Organizatora lub w kasie biura targowego w terminie wskazanym przez organizatora..
9.3          W sytuacji, gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od Organizatora, ten ostatni nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowań.
9.4          Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych przepisów Targów oraz podporządkowania się decyzjom  Organizatora i obsługi podczas trwania Targów.


PRZESZUKAJ BLOGA

Lepsza strona Gminy Przygodzice

Polecamy!

Uwaga !!!

UWAGA !!!

Witryna NIE JEST oficjalną stroną internetową gminy Przygodzice. Tutaj obowiązują prawa autorskie do zdjęć oraz tekstu! Portal Urzędu Gminy Przygodzice można znaleźć pod adresem


Przygodzice Blogspot to informacje na temat Gminy Przygodzice, relacje z wydarzeń, przygodzickie boćki, turystyka, fotogaleria, filmiki, gmina w mediach - słowem kompendium wiedzy na temat tego, co dzieje się na terenie tej gminy. Zapraszamy!

Naszym celem jest archiwizacja wydarzeń i inwentaryzacja dobytku kulturowego. Działamy od listopada 2009 roku.

------------------------ENG------------------------

Przygodzice Blogspot is a www site, where you can find everything about the commune of Przygodzice - reportings, gallery, tourism and nature. Here you will learn more about storks in Greater Poland (Wielkopolska Region). If you got any question please do not hecitate to send us an e-mail.

------------------------ENG------------------------

Napisz do Nas/Contact Us @t:

przygodziceblogspot@gmail.com

Pamiętaj, aby nie łamać praw autorskich! Wykorzystywanie zdjęć zamieszczonych na wirtualnej galerii Picasa Web tylko za zgodą administratorów strony!

Redakcja serwisu
www.gminaprzygodzice.info

REKLAMA

Archiwum BLOGA

Gdzie nas się czyta :)

free counters

REKLAMA